CENÍK | Skipenzion Kvilda

CENÍK
Cesta: Úvod > Ceník

Ceník

Ceník platný od 1.1.2024

 

Host potvrzením rezervace (telefonickém, ústním, písemném) souhlasí se všeobecnými podmínkami uvedenými níže.

Ceny za ubytování jsou uvedeny za osobu a noc se snídaní vč. DPH . V ceně není zahrnutý rekreační poplatek.Leden740


Únor
790


Březen (do 20.3.vč.)
740
 Březen (od 20.3.)
640
 Duben (kromě Velikonočních svátků)
580
 Velikonoční svátky 28.3. - 1.4.
680

 Květen690

 Červen690
 Červenec
790
 Srpen
790
 Září690
 Říjen620

 Listopad580
 Prosinec (do 22.12.)
620

 Prosinec (od 26.12. do 1.1.vč.)
990


 

Děti do 2 let mají pobyt ZDARMA bez nároku na lůžko a stravu.

Děti od 2 do 6 let mají 20% slevu.

Děti od 6 do 10 let mají 10% slevu.

Zapůjčení dětské postýlky 200,-Kč na celý pobyt.

Sleva na přistýlku je 20%.

Malý pes má pobyt zdarma (výška v kohoutku do 20cm).  Velký pes za poplatek 100Kč /noc. Nutno mít vlastní pelíšek, zákaz ponechání zvířete samotného na pokoji.

Za neobsazené lůžko účtujeme 50% z ceny za ubytování bez snídaně.

Výše uvedený ceník platí při ubytování nejméně na 2 noci. Při ubytování pouze na 1 noc se cena zvyšuje paušálně o 150 Kč na 1 osobu.

Ukončení pobytu do 10 hod, příjezd od 14 - 20 hod. 


Všeobecné podmínky

1. Úvod
Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb v Ski penzionu, Kvilda 21, 384 93 a zákazníky. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby poskytované v Ski penzionu , Kvilda 21, 384 93. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů ČR.

2. Zákazník
Zákazníkem - ubytovaným v Ski penzionu - jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

3. Vznik smluvního vztahu
Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (telefonické, ústní, e-mailové). Na základě objednávky zašle poskytovatel ubytování zákazníkovi potvrzení o závazné rezervaci a zároveň rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10 dnů. Během této doby je nutno uhradit zálohu - její přesná výše je uvedena v potvrzovací zprávě, popř. telefinicky, ústně, e - mailem. V případě, že po zákazníkovi není požadována záloha, je i tato rezervace pro zákazníka závazná. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 10 dnech je rezervace zrušena (pokud nebylo dohodnuto jinak).

4. Ceny
Ceny služeb jsou uvedeny na internetových stránkách. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi poskytovatel ubytování a zákazníkem. Úhrada ceny pobytu má tyto formy: - záloha ve sjednané výši a určeném čase po objednávce - složenkou nebo bankovním převodem. Doklad o uhrazení je nutno uschovat pro nástup ubytování - doplatek je splatný ihned po příjezdu do penzionu V případě neuhrazení dohodnutých záloh v termínu je rezervace automaticky stornována bez náhrady.

5. Práva a povinnosti zákazníka
právo: - být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - odstoupit od smlouvy pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá písemné dohodě -stornovat pobyt kdykoliv před započetím, v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami povinnost: - včas zaplatit dohodnutou zálohu - uschovat potvrzení o rezervaci a doklad o zaplacení zálohy a tyto předložit při nástupu ubytování - dodržovat interní předpisy zařízení, v případě hrubého porušení a následného odepření dalších služeb nemá nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu - uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním v Ski penzionu , Kvilda 21, 38493

6. Práva a povinnosti poskytovatele ubytování:

povinnost: - zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 5. Právo v případech, které nemůže ovlivnit a) změnit termín pobytu b) změnit ceny c) změnit rozsah služeb d) zrušit smlouvu. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo do 48 hodin od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy ustoupit. V tomto případě vrátí poskytovatel ubytování 100% zaplacené ceny pobytu zákazníkovi. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. V případě, že dojde k situaci, kdy poskytovatel ubytování bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.


7. Stornovací podmínky
- Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou. Toto odstoupení musí být doručeno poskytovateli ubytování. - Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky

Storno před nástupem pobytu -- poplatek
více než 60 dnů --- 10% zálohy
_____30-59 dnů --- 20% zálohy
_____15-29 dnů --- 30% zálohy
_____ 6-14 dnů --- 50% zálohy
Méně než 5 dnů --100% zálohy

Pozn. Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto: 1. počítaný den je den storna zákazníkem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem (plánovaným započetím čerpání služeb). - Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v dni uvedeném jako den nástupu ubytování - den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných zákazníků. - poskytovatel ubytování je povinnen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi. - Upozornění - poskytovatel ubytování vyžaduje zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, povolávací rozkaz, živelné pohromy apod. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti stornopoplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně. - Stornopoplatek musí být uhrazen i v případě, že se zákazník neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů nebo nepředložení dokladu o zaplacení zálohy. - Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku

8. Reklamace pobytu (služeb)
- v případě, že služby (řádně zaplacené) neodpovídají v plném rozsahu nebo kvalitě - má zákazník právo na reklamaci - zákazník je povinen, v případě zjištění závad, uplatnit reklamaci ihned na místě u ubytovatele tak, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník spolu s poskytovatelem služeb protokol o reklamaci, který musí být podepsán oběma stranami. Pokud není možné tento protokol sepsat s poskytovatelem služeb-sepíše zákazník reklamaci sám s uvedením svědka (nutné kontaktní údaje) a jeho podpisem. Protokol nebo reklamaci je zákazník povinen neprodleně po ukončení pobytu (max. 7 dnů) zaslat majiteli penzionu na adresu provozovny. Bude-li reklamace po prošetření shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy - výsledek reklamačního řízení je povinen majitel zařízení oznámit zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od data podané reklamace. V případě poskytnutí slevy je poskytovatel ubytování povinen vrátit částku zákazníkovi do 7 dnů od oznámení o prošetření reklamace

9. Přechodná a závěrečná ustanovení
- tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1.7.2016. Platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek - platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou - zákazník uhrazením zálohy, písemném nebo ústním potvrzením rezervace potvrzuje, že se Všeobecnými podmínkami souhlasí a zavazuje se respektovat je.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava, Kvilda - turistické informace, tipy na výlety, ...